Sinh Nhật Của Quý Con Cái Chúa Trong HTTL Hy Vọng
THÁNG 10
 • Cháu Halle Ngô (02/10).?.
 • Tammy Trần (04/10)
 • cháu Mayah Đàm (04/10).?.
 • cháu Nathan Nguyễn (08/10).?.
 • Anh Trương Anh Hào (10/10)
 • Whitney Trương (11/10)
 • Anh Hoàng Anh Bảo (12/10)
 • chị Thục Nhi (14/10)
 • Anh Đỗ Bảo Lâm (20/10)
 • Chị Huỳnh Kim Chi (22/10).?.
 • Chị Mai Vân (24/10)
 • cháu Marven Phan Lê (24/10).?.
 • Anh Đỗ Anh Kiệt (31/10)