Sinh Nhật Của Quý Con Cái Chúa Trong HTTL Hy Vọng
THÁNG 11
 • Vân Châu (04/11)
 • cháu Allison Hân Trần (04/11).?.
 • Trần Quang (05/11)
 • Ông Huỳnh Nhung (06/11)
 • chị Lý Phan Bích Ngọc (08/11)
 • Trần Lê Mỹ Nhi (09/11)
 • Khanh Trần (09/11)
 • cháu Tobin Vũ (09/11).?.
 • Định Khoa (13/11)
 • Chị Hồng (19/11)
 • Bùi Mai Trâm (19/11)
 • chị Kim Nhung (20/11).?.
 • Bà Nguyễn Tài Hiền (24/11)
 • Bà Đàm Mạnh Chiêu (26/11)