Sinh Nhật Của Quý Con Cái Chúa Trong HTTL Hy Vọng
THÁNG 12
 • Peter Trần (02/12)
 • Thảo My Huỳnh (03/12)
 • Anh Nguyễn Quốc Dũng (07/12)
 • Bà Nguyễn Thị Hảo (12/12)
 • Trần Quang Đại (20/12).?.
 • Trần Quang Long (20/12).?.
 • cháu Phan Paul GiaHy (20/12).?.
 • Quỳnh Hương (29/12).?.
 • cháu Thái Nguyễn Khang Liam (30/12).?.
 • Đỗ Văn Phát (31/12).?.
 • cháu Grace Nguyễn (31/12).?.