Sinh Nhật Của Quý Con Cái Chúa Trong HTTL Hy Vọng
THÁNG 3
 • cô Ý Nhi Nguyễn (01/03)
 • cháu Hoàng Bảo Trân (11/03).?.
 • Anh Nguyễn Hồ Hải (13/03)
 • Bà Phan Đình Dương (14/03)
 • Bùi Đức Huy (16/03).?.
 • Anh Lê Thanh Phong (18/03)
 • cháu Donovan Nguyễn (19/03).?.
 • cháu Natalie Phan (20/03).?.
 • Thoại Khanh (21/03)
 • Phương Hằng Lê (23/03)
 • Anh Trần Quang Bửu (25/03).?.
 • Elvan Ngô (25/03).?.
 • Chị Hoàng Lan Anh (30/03)