Sinh Nhật Của Quý Con Cái Chúa Trong HTTL Hy Vọng
THÁNG 5
 • Lê Kim Long (05/05)
 • cháu Phạm Nguyễn Thiên Ân (05/05).?.
 • anh Giăng Trần (John) (14/05).?.
 • Võ Khắc Tiên (14/05).?.
 • cháu Vân Anh (15/05).?.
 • cháu Kingston Tran (15/05).?.
 • Ông Lê Văn Quang (17/05)
 • Anh Lý Vinh Hiển (20/05)
 • Annie Lê (20/05).?.
 • Thủy Vi (23/05)
 • Darla Lê (23/05)
 • Jennifer Trương (31/05)