Sinh Nhật Của Quý Con Cái Chúa Trong HTTL Hy Vọng
THÁNG 6
 • Chị Gia Miên (05/06)
 • Chị Nhạn (06/06)
 • cháu Byron Hoàng (07/06).?.
 • Tony Nguyễn (12/06)
 • Diana Bùi (17/06)
 • Phillip Huỳnh (19/06)
 • John Đỗ (20/06)
 • Chị Sương (20/06)
 • chị Võ Kim Yến (20/06)
 • Kevin Đỗ (22/06)
 • Ông Phan Văn Liêm (24/06)
 • Anh Nguyễn Hoàng Giang (29/06)