Sinh Nhật Của Quý Con Cái Chúa Trong HTTL Hy Vọng
THÁNG 9
 • Chị Trần Lan Anh (01/09)
 • Anh Quốc Khánh (02/09)
 • Darren Bùi (09/09)
 • Tuấn Anh (09/09)
 • Anh Trần Nguyên Long (09/09)
 • Chị Bảo Chi (17/09).?.
 • Anh Lê Tự Cường (17/09)
 • Anh Trương Anh Tuấn (19/09)
 • Hannah Lê (20/09)
 • Andrew Đỗ (22/09).?.
 • cháu Cameranh Nguyễn (25/09).?.
 • Anh Bùi Duy Đạt (26/09)
 • cháu Stephanie A. Tran (27/09).?.
 • Hải Vân (29/09).?.