BAN CHẤP HÀNH HỘI THÁNH TIN LÀNH HY VỌNG
PORTLAND OREGON- NHIỆM KỲ 2017-2018
Quản nhiệm: Mục Sư Nguyễn Quốc Thái
Trưởng ban: anh Lê Tự Cường
Phó ban: anh Lý Vinh Hiển
Thư Ký: anh Nguyễn Hồ Hải
Thủ quỹ: anh Nguyễn Phương Quân
Trưởng ban Trường Chúa Nhật: anh Nguyễn Hồ Hải
Trưởng ban Thờ Phượng: anh Lý Vinh Hiển
Trưởng ban Cầu Nguyện: anh Nguyễn Quốc Dũng
Trưởng ban Thông Công: anh Đỗ Bảo Lâm
Trưởng ban Chứng Đạo: anh Nguyễn Quốc Dũng
Trưởng ban Tiếp Tân: anh Trần Văn Tài
Trưởng ban Kỷ Thuật: anh Đỗ Anh Kiệt
Trưởng ban Xây dựng: anh Cường anh Quân anh Hải
Đặc trách các ban nghành: anh Lý Vinh Hiển

BAN CHẤP HÀNH HỘI THÁNH TIN LÀNH HY VỌNG
PORTLAND OREGON- NHIỆM KỲ 2015-2016
Quản nhiệm: Mục Sư Nguyễn Quốc Thái
Trưởng ban: anh Lê Tự Cường
Phó ban: anh Lý Vinh Hiển
Thư Ký: anh Nguyễn Hồ Hải
Thủ quỹ: anh Nguyễn Phương Quân
Trưởng ban Trường Chúa Nhật: anh Nguyễn Hồ Hải
Trưởng ban Thờ Phượng: anh Lý Vinh Hiển
Trưởng ban Cầu Nguyện: chị Lê Tự Gia Miên
Trưởng ban Thông Công: anh Đỗ Bảo Lâm/chị Lê Tự Gia Miên
Trưởng ban Chứng Đạo: anh Nguyễn Quốc Dũng
Trưởng ban Tiếp Tân: anh Trần Văn Tài
Trưởng ban Kỷ Thuật: anh Đỗ Anh Kiệt
Trưởng ban Xây dựng: anh Bùi Duy Đạt
Trưởng ban Tài sản: anh Trần Văn Giăng
Đặc trách Tráng Niên: anh Nguyễn Quốc Dũng
Đặc trách Thanh Niên: cô Nguyễn ý Nhi
Ủy viên tài chánh: anh Trần Văn Tài

BAN CHẤP HÀNH HỘI THÁNH TIN LÀNH HY VỌNG
PORTLAND OREGON- NHIỆM KỲ 2013-2014
Quản nhiệm: Mục Sư Nguyễn Quốc Thái
Trưởng ban: anh Nguyễn Tuyền Nguyên
Phó ban: ông Đàm Mạnh Chiêu
Thư Ký: anh Lê Tự Cường
Thủ quỹ: anh Nguyễn Phương Quân
Trưởng ban Trường Chúa Nhật: anh Nguyễn Hồ Hải
Trưởng ban Thờ Phượng: anh Lý Vinh Hiển
Trưởng ban Thăm Viếng: chị Huỳnh Thị Nhạn
Trưởng ban Cầu Nguyện: chị Lê Tự Gia Miên
Trưởng ban Thông Công: anh Đỗ Bảo Lâm
Trưởng ban Chứng Đạo: anh Nguyễn Quốc Dũng
Trưởng ban Tiếp Tân: anh Trần Văn Tài
Trưởng ban Kỷ Thuật: anh Đỗ Anh Kiệt
Trưởng ban Tạo Mãi: anh Lê Tự Cường
Ủy viên tài chánh: anh Trần Văn Tài

BAN CHẤP HÀNH HỘI THÁNH TIN LÀNH HY VỌNG
PORTLAND OREGON- NHIỆM KỲ 2011-2012
Quản nhiệm: Mục Sư Nguyễn Quốc Thái
Trưởng ban: anh Nguyễn Tuyền Nguyên
Phó ban: ông Đàm Mạnh Chiêu
Thư Ký: anh Lê Tự Cường
Thủ quỹ: chị Ngô Thùy Liên
Trưởng ban Trường Chúa Nhật: anh Nguyễn Phương Quân
Trưởng ban Thờ Phượng: anh Lý Vinh Hiển
Trưởng ban Thăm Viếng Chứng Đạo: chị Huỳnh Thị Nhạn
Trưởng ban Cầu Nguyện: anh Nguyễn Quốc Dũng
Trưởng ban Thông Công: anh Đỗ Bảo Lâm
Trưởng ban liên lạc: anh Nguyễn Quốc Dũng
Ủy viên tài chánh: anh Trần Văn Tài
Ủy viên: chị Lê Tự Gia Miên
Ủy viên: anh Đỗ Anh Kiệt

BAN CHẤP HÀNH HỘI THÁNH TIN LÀNH HY VỌNG
PORTLAND OREGON- NHIỆM KỲ 3 NĂM 2008-2010
Quản nhiệm: Mục Sư Nguyễn Quốc Thái
anh Lý Vinh Hiển
anh Nguyễn Phương Quân
anh Lê Tự Cường
anh Trần Văn Tài
chị Ngô Thùy Liên
anh Nguyễn Tuyền Nguyên
anh Trần Lê Hoàng Tuấn
chị Huỳnh Thị Nhạn
ông Đàm Mạnh Chiêu
chị Lê Tự Gia Miên
anh Đỗ Anh Kiệt
bà Đàm Mạnh Chiêu

BAN CHẤP HÀNH HỘI THÁNH TIN LÀNH HY VỌNG
PORTLAND OREGON- NHIỆM KỲ 2006-2007
Quản nhiệm: MS Lê Tự Cam - Tiếp quản: Mục Sư Nguyễn Quốc Thái
chị Trần Lê Yến Nhi
bà Trần Văn Long
chị Huỳnh Thị Nhạn
Chị Lê Thanh Vân
bà Lý Khoa Văn
bà Đàm Mạnh Chiêu
chị Nguyễn Mỹ Phúc
chị Ngô Thùy Liên
anh Trần Duy Anh
anh Hoàng Anh Bảo
anh Bùi Duy Đạt
ông Đàm Mạnh Chiêu
ông Đỗ Quang Thùy
anh Lý Vinh Hiển
anh Lê Tự Hiển
anh Lê Tự Cường
anh Nguyễn Phương Quân
anh Trần Văn Tài
anh Đỗ Anh Kiệt
anh Trần Lê Hoàng Tuấn

BAN CHẤP HÀNH HỘI THÁNH TIN LÀNH HY VỌNG
PORTLAND OREGON- NHIỆM KỲ 2003-2004
Quản nhiệm: MS Lê Tự Cam
Chủ tịch: Trần Duy Anh.
Phó Chủ Tịch: Đàm Mạnh Chiêu.
Thư ký: Huỳnh Đức Công.
Thủ Qũy: Nguyễn Quốc Hưng.
Trần Văn Long
Huỳnh Nhung
Nguyễn Vũ Văn
Bồ Thị Kim Cúc
Lê Thị Xuân Thắng
Vũ Thị Trang
Nguyễn Thị Mỹ Phúc
Lê Tự Cường
Bùi Duy Đạt
Lê Tự Hiển
Lý Vinh Hiển
Đỗ Anh Kiệt
Đỗ Bảo Lâm
Nguyễn Phương Quân
Trần Văn Tài.